MERE NATUR. Vildere. Grønnere.

Radikale Venstre ser naturen og biodiversiteten som en forudsætning for det gode liv. Den urørte natur har i mange år været forsømt, og biodiversiteten er i disse år i voldsom tilbagegang. Grøn betyder derfor for alvor NU.

MERE VILD NATUR: Den vilde natur i Kolding har brug for plads og variation. Derfor vil vi øge arealet af forskellige naturtyper som skov, vådområder, overdrev m.v., hvor det primære formål er at understøtte biodiversiteten. Naturområderne skal bindes sammen med grønne korridorer. Og så skal flere golde græsplæner gøres vilde med vilje.

BÆREDYGTIGT LANDBRUG: Kolding er kendt for sin gode landbrugsjord. Vi ser mulighed for at samarbejde med landbruget om at blive foregangskommune for en økologisk, naturnær og biodiversitetsvenlig fødevareproduktion.

GRØNT BYLIVVi vil mere grønt i byen. Byhaver, grønne tage og rekreative grønne byrum er væsentlige elementer i et moderne byliv. Det binder naturen sammen med byen, og det er med til at gøre Kolding til en attraktiv og leveværdig by.

KONKRETE MÅL

  1. Kolding Kommune skal drives som en giftfri kommune.
  2. Kolding Kommune skal i 2040 som geografisk enhed have 10% varieret natur, hvor det primære formål er understøttelse af forskellige typer natur.
  3. Etablering af et forsøgsområde i kommunen, som kan være nationalt foregangsbillede for udvikling af økologisk, naturnært og biodiversitetsvenligt landbrug. 10% af kommunens landbrugsareal skal drives naturnært i 2040.
  4. Der skal plantes 1.000 nye træer og etableres 10 byhaver indenfor ringgaden inden 2040.

SÅDAN VIL VI GØRE
Radikale Venstre ønsker en samlet naturhandleplan for hele kommunen, som er forankret i overordnede mål, der beskytter og reetablerer naturen. Handleplanen skal følges op årligt med en status over biodiversiteten og miljøtilstanden, og således danne baggrund for nye delmål.

Planen omfatter:

  • Indsatser, der bevarer og bygger videre på økostrukturer og tilstedeværelse af arter i de eksisterende naturområder i kommunen.
  • Oplæg til udbygning af eksisterende samt udlægning af nye naturområder. Herunder hvordan vi får skabt sammenhængende grønne korridorer, så dyrene kan bevæge sig rundt.
  • Etablering af en funktion som biodiversitetskoordinator, der kan anvise, hvordan de kommunale afdelinger kan øge biodiversiteten og tilsvarende give gode råd til erhverv, boligselskaber, landbrug og private villaejere.
  • Oplæg til hvilke kommunale skove der med fordel kan udlægges til urørt skov.
  • Opfølgning på erfaringerne fra Koldings ni ’Vild Med Vilje’ -forsøg. Kommunen skal bruge færrest mulige ressourcer på at ’klippe græs’ og så vidt muligt lade natur være natur.
  • Indsats for rent vandmiljø i Kolding Havn og Fjord.